3 רכבים מכונס נכסים

ברוכשטיין, רייף, רוהר, ושות'

16.4.19

הצעות יש להגיש בכתב לח"מ עד ליום 14.4.19 בצירוף שיק בנקאי/ מזומן/העברה בנקאית בגובה 10% מסכום ההצעה

למשרד ברוכשטיין, בירו, רייף, רוהר ושות', עורכי דין (להלן - הפיקדון).

הפיקדון יחולט במקרה והמציע יחזור בו מהצעתו.

מציע שהצעתו לא תוגש בצירוף 10% בשיק בנקאי או מזומן הצעתו תחשב שלא נמסרה ולא יהיה זכאי להשתתף בהתמחרות.


לפרטים נוספים לגבי כלי הרכב או המכירה ניתן לפנות ל גליה מברוכשטיין, רייף, רוהר, ושות' בטלפון 03-5609455

המכירה הסתיימה

3 פריטים
אני מעוניין לקבל מבית המכירות ברוכשטיין, רייף, רוהר, ושות' התראות על מכירות חדשות
מאשר