37 רכבים מהרשות לאכיפה וגבייה המכרז לגביית קנסות

18.2.21 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 הסדנא 19, ירושלים

 • מכירה זו מתקיימת על ידי רשות האכיפה והגבייה המרכז לגביית קנסות:
 • מכירת רכבים ברשות האכיפה מתבצעת באמצעות שתי שיטות מכירה משולבות יחד , שיטת מכרז ושיטת התמחרות. הרכבים המוצעים למכירה מוצגים בקטלוג באתר ומגרשי הרשות השונים במשך שלושה ימים , שלישי רביעי וחמישי. במהלכם, ניתן להגיש הצעות לרכב בשיטת מכרז באמצעות עמדות מחשב המוצבות במחסן, בין השעות 10:00-15:00. הצעה במכרז הינה חסויה וידועה למציע בלבד. בנוסף , במהלך שלושת ימי המכרז ניתן להגיש הצעות מוקדמות לרכב באמצעות אתר בידספיריט. הצעה מוקדמת גלויה לעיני כלל המציעים באתר. בתום שלושת ימי המכרז , ביום חמישי בשעה 15:00 , נסגרות אפשרויות הגשת הצעות לרכב באמצעות הצעות במכרז והצעות מוקדמות באתר. ביום חמישי, בשעה 17:00 , מבוצעת התמחרות אינטרנטית לכל הרכבים המוצעים למכירה. בתום ההתמחרות , מערכת המכירות של רשות האכיפה מבצעת איסוף נתונים של כלל ההצעות שהוגשו – במגרש הרכבים , בהצעות המוקדמות , ובהתמחרות. חברת בידספיריט מעדכנת את המציעים הגבוהים בהתמחרות כי הם זוכים מותנים בפריט ועליהם להמתין לאישור זכיה סופי של הרשות. ועדת המכירות של רשות האכיפה מתכנסת לאחר מכן בכדי לקבל החלטות מכירה או אי-מכירה לפריטים , בהתאם למצבם המשפטי בתיקי ההוצאה לפועל. יובהר כי זוכה סופי בפריט רכב הינו המציע בעל ההצעה הגבוהה ביותר לאחר שקלול כלל ההצעות שהוגשו בשתי שיטות המכירה יחד, ובלבד שאושר וקיבל הודעת זכיה סופית מרשות האכיפה, בלבד.
 • ההשתתפות הינה בכפוף לתנאי המכירה
 • מכירה זו מתקיימת על ידי רשות האכיפה והגבייה.
 • מכירת רכבים ברשות האכיפה מתבצעת באמצעות שתי שיטות מכירה משולבות יחד , שיטת מכרז ושיטת התמחרות. הרכבים המוצעים למכירה מוצגים בקטלוג באתר ומגרשי הרשות השונים במשך שלושה ימים , שלישי רביעי וחמישי. במהלכם, ניתן להגיש הצעות לרכב בשיטת מכרז באמצעות עמדות מחשב המוצבות במחסן, בין השעות 10:00-15:00. הצעה במכרז הינה חסויה וידועה למציע בלבד. בנוסף , במהלך שלושת ימי המכרז ניתן להגיש הצעות מוקדמות לרכב באמצעות אתר בידספיריט. הצעה מוקדמת גלויה לעיני כלל המציעים באתר. בתום שלושת ימי המכרז , ביום חמישי בשעה 15:00 , נסגרות אפשרויות הגשת הצעות לרכב באמצעות הצעות במכרז והצעות מוקדמות באתר. ביום חמישי, בשעה 15:00 , מבוצעת התמחרות אינטרנטית לכל הרכבים המוצעים למכירה. בתום ההתמחרות , מערכת המכירות של רשות האכיפה מבצעת איסוף נתונים של כלל ההצעות שהוגשו – במגרש הרכבים , בהצעות המוקדמות , ובהתמחרות. חברת בידספיריט מעדכנת את המציעים הגבוהים בהתמחרות כי הם זוכים מותנים בפריט ועליהם להמתין לאישור זכיה סופי של הרשות. ועדת המכירות של רשות האכיפה מתכנסת לאחר מכן בכדי לקבל החלטות מכירה או אי-מכירה לפריטים , בהתאם למצבם המשפטי בתיקי ההוצאה לפועל. יובהר כי זוכה סופי בפריט רכב הינו המציע בעל ההצעה הגבוהה ביותר לאחר שקלול כלל ההצעות שהוגשו בשתי שיטות המכירה יחד, ובלבד שאושר וקיבל הודעת זכיה סופית מרשות האכיפה, בלבד.
 • ההשתתפות הינה בכפוף לתנאי המכירה
 • במידה ומכירת רכב או מיטלטלין תבוטל מכל סיבה שהיא, פיקדונו של מציע 1 יחולט, דהיינו 10% מהצעתו, וההצעה הזוכה הבאה המחייבת תהיה של מציע מס' 2. ככל שמכירת הרכב למציע מס' 2 תבוטל , יחוייב מציע 2 בתשלום 10% מגובה הצעתו, וההצעה המחייבת החדשה הבאה תהיה של המציע הבא וכך הלאה, עד למכירת הרכב / מיטלטלין או הגעה לגובה הצעה שלא תאושר על ידי הרשות
 • במכירה זו תיתפס מסגרת בגובה 1500 ש"ח אשר תשוחרר לאחר שבועיים מרגע ההרשמה למכירה, באופן אוטומאטי.
 • מיד לאחר שהצעתכם הוגדרה כהצעה המובילה, עליכם להעביר 10% מגובה הצעתכם לחשבון הבנק של רשות האכיפה ( בנק הדואר (09) סניף ראשי (001) מס' חשבון 25775 ) וכן לשלוח אסמכתא המאשרת העברה זו. לא ניתן לדחות את תשלום ה-10% ליותר מ-24 שעות מרגע סיום ההתמחרות לפריט והגדרתכם כמציעים המובילים. לאחר העברת ה-10%, יש להמתין לעדכון מרשות האכיפה לגבי אישור סכום ההצעה או אי אישורה.
 • שימו לב שהצעתכם מחייבת ולא ניתן לבטל זכייה.
 • בכל שאלה ניתן לפנות ללגברת קרן לוי מרשות האכיפה והגבייה המרכז לגביית קנסות בדואר האלקטרוני: mgk.sales@eca.gov.il
 • בתום המכירה ישלחו למציעים הגבוהים הודעות על סיכום רכישה בדואר האלקטרוני. שימו לב כי זו הודעה הראשונית בלבד. לאחר קבלת אישור זכייה סופי מרשות האכיפה , ישלחו לזוכים הודעות לנייד+ דואר אלקטרוני, המודיעות על זכייה בפריט והוראות לתשלום יתרת ההצעה. לאחר אישור קבלת התשלום , תשלח לזוכים הודעה נוספת המאשרת את איסוף הפריטים מהמחסן בו נמצא הפריט. את ההנחיות ניתן לראות בנוסף באתר רשות האכיפה והגביה , תחת הנחיות לאיסוף פריט שנרכש במכרז מקוון.
 • אין עמלה מוכר במכירה זו, סכום הזכייה הוא הסכום לתשלום, היה והתקבל אישור זכייה.
 • ניתן לגשת ולצפות ברכבים במגרשים בהם הם מאוחסנים לפני המכירה, לא ניתן לפתוח ו/או להניע אותם ו/או לבדוק אותם , והם נמכרים AS IS במצבם הנוכחי. שימו לב - רישיונות הרכבים לא יצורפו.
 • * תשומת ליבכם-רכב המופיע עם "הערת רכב משכון", משמעו שיש להמתין 11 יום נוספים מיום אישור המכירה הסופי ע"י הרשות. הרכב מוצע ע"פ חוק קודם לבעליו במחיר הזכיה, ורק לאחר מכן ניתן לשחררו לזוכה במכרז.
 • ***מובהר בזאת כי לא ניתן יהיה לבצע שינוי בזהות הזוכה ברכב. במידה ומציע מעונין לרשום רכב על שם תו סחר, עליו להגיש הצעה רשומה על שם הזהות המופיעה בתו הסחר, בלבד. פניות לשינוי רישום זהות הרוכש תדחנה על הסף. מכירת רכב תאושר על שם המציע וזהות המציע , בלבד. חוסר התאמה בין זהות הזוכה ברכב לבין מגיש ההצעה יגרום לביטול המכירה ולחילוט פיקדון המציע.
 • תהליך המכירה מתועד במלואו לרבות תיעוד פרטי המשתתפים, ולא תהיה למשתתף כלשהו טענה בנושא פגיעה בפרטיות. סעיף זה הינו תנאי הכרחי להשתתפות במכירה ובהרשמתו למכירה המשתתף מאשר זאת. 10% מגובה הצעתו, וההצעה המחייבת החדשה הבאה תהיה של המציע הבא וכך הלאה, עד למכירת הרכב / מיטלטלין או הגעה לגובה הצעה שלא תאושר על ידי הרשות
 • במכירה זו תיתפס מסגרת בגובה 1500 ש"ח אשר תשוחרר לאחר שבועיים מרגע ההרשמה למכירה, באופן אוטומאטי.
 • מיד לאחר שהצעתכם הוגדרה כהצעה המובילה, עליכם להעביר 10% מגובה הצעתכם לחשבון הבנק של רשות האכיפה ( בנק הדואר (09) סניף ראשי (001) מס' חשבון 25775 ) וכן לשלוח אסמכתא המאשרת העברה זו. לא ניתן לדחות את תשלום ה-10% ליותר מ-24 שעות מרגע סיום ההתמחרות לפריט והגדרתכם כמציעים המובילים. לאחר העברת ה-10%, יש להמתין לעדכון מרשות האכיפה לגבי אישור סכום ההצעה או אי אישורה.
 • שימו לב שהצעתכם מחייבת ולא ניתן לבטל זכייה.
 • בכל שאלה ניתן לפנות ללגברת קרן לוי מרשות האכיפה והגבייה המרכז לגביית קנסות בדואר האלקטרוני: mgk.sales@eca.gov.il
 • בתום המכירה ישלחו למציעים הגבוהים הודעות על סיכום רכישה בדואר האלקטרוני. שימו לב כי זו הודעה הראשונית בלבד. לאחר קבלת אישור זכייה סופי מרשות האכיפה , ישלחו לזוכים הודעות לנייד+ דואר אלקטרוני, המודיעות על זכייה בפריט והוראות לתשלום יתרת ההצעה. לאחר אישור קבלת התשלום , תשלח לזוכים הודעה נוספת המאשרת את איסוף הפריטים מהמחסן בו נמצא הפריט. את ההנחיות ניתן לראות בנוסף באתר רשות האכיפה והגביה , תחת הנחיות לאיסוף פריט שנרכש במכרז מקוון.
 • אין עמלה מוכר במכירה זו, סכום הזכייה הוא הסכום לתשלום, היה והתקבל אישור זכייה.
 • ניתן לגשת ולצפות ברכבים במגרשים בהם הם מאוחסנים לפני המכירה, לא ניתן לפתוח ו/או להניע אותם ו/או לבדוק אותם , והם נמכרים AS IS במצבם הנוכחי.
 • שימו לב - רישיונות הרכבים לא יצורפו.
 • * תשומת ליבכם-רכב המופיע עם "הערת רכב משכון", משמעו שיש להמתין 11 יום נוספים מיום אישור המכירה הסופי ע"י הרשות. הרכב מוצע ע"פ חוק קודם לבעליו במחיר הזכיה, ורק לאחר מכן ניתן לשחררו לזוכה במכרז.
 • ***מובהר בזאת כי לא ניתן יהיה לבצע שינוי בזהות הזוכה ברכב. במידה ומציע מעונין לרשום רכב על שם תו סחר, עליו להגיש הצעה רשומה על שם הזהות המופיעה בתו הסחר, בלבד. פניות לשינוי רישום זהות הרוכש תדחנה על הסף. מכירת רכב תאושר על שם המציע וזהות המציע , בלבד. חוסר התאמה בין זהות הזוכה ברכב לבין מגיש ההצעה יגרום לביטול המכירה ולחילוט פיקדון המציע.
 • תהליך המכירה מתועד במלואו לרבות תיעוד פרטי המשתתפים, ולא תהיה למשתתף כלשהו טענה בנושא פגיעה בפרטיות.
 • סעיף זה הינו תנאי הכרחי להשתתפות במכירה ובהרשמתו למכירה המשתתף מאשר זאת.
 • המכירה הסתיימה

  37 פריטים
  אני מעוניין לקבל מבית המכירות רשות האכיפה - המרכז לגביית קנסות כלי רכב התראות על מכירות חדשות
  מאשר