מכירת חברה מפירוק כולל ציוד מכני תעשייתי

14.10.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 יד חרוצים 19, בית גודר, א. תעשייה פולג

1. ניתנת בזאת הודעה, כי ביום 22/07/20 הורה בית המשפט המחוזי תל אביב (כב' השופט חגי ברנר) בתיק חדל"פ 4658-07-20 (להלן:"בית המשפט") על מתן צו פירוק זמני לחברה ועל מינויו של עו"ד אופיר פדר כנאמן זמני של החברה (להלן:"הנאמן הזמני").
2. בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 04/09/20 מפרסם בזאת הנאמן הזמני, הזמנה להציע הצעות לרכישת המפורט להלן:
א. החברה/לוגו החברה והמוניטין שלה.
ב. ציוד שנמצא במפעל ובמחסן החברה–מכונות תעשייתיות, ציוד משרדי, ציוד נלווה לתעשייה וכיוצ"ב.
(להלן: "הממכר")
יובהר כי ניתן להגיש הצעות על כל החברה בכלל כולל הציוד + הרכבים וכל הנלווה .
3. מסמכים או מידע הקשור למכירה ניתן יהיה לקבל במשרד הנאמן הזמני עו"ד אופיר פדר מרח' הגביש 4, בנין טיטניום, אזה"ת פולג קומה 2 נתניה, או בדואר אלקטרוני בכתובת – rotem@federlaw.co.il
4. כמו כן, חוברת בנוגע להליך הזמנה זה, הכוללת – דו"ח שמאי להערכת שווי הממכר, מסמכי ההצעה וכן נוסח החוזה לרכישת הממכר, ניתן לקבל באתר http://cars.bidspirit.com/federlaw (רכבים) ובאתר http://houses.bidspirit.com/federlawnadlan (יתר הממכר) בכתובות אלו יש להירשם להתמחרות.
5. כתנאי להשתתפות בהתמחרות האינטרנטית יפקיד המציע כרטיס אשראי לביטחון.
6. לחילופין, להצעה תצורף כערובה המחאה בנקאית בשיעור 10% מגובה ההצעה, לפקודת עו"ד אופיר פדר, יש למסור למשרדו של עו"ד אופר פדר, בכתובת הרשומה מטה, עד ליום 13/10/20 בשעה 16:00.
7. התמחרות אינטרנטית תתקיים ביום 14/10/20 בשעה 13:00 באתר שלעיל.
8. ניתן להשתתף בהתמחרות באמצעות טלפון נייד/ מחשב אישי /להגיע למשרדו של עו"ד אופיר פדר.
9. מציע אשר יחזור מהצעתו, בין לפני שניתנה לו תשובה ובין לאחר שהצעתו התקבלה, ו/או מציע שזכה בהתמחרות ולא יבצעה ו/או לא יחתום על הסכם בנוסח המצוי במשרדי הח"מ תוך 48 שעות יחויב בסך של 10% מגובה סכום הזכייה.
10. מובהר בזאת, כי הממכר ובכלל זה הציוד נמכר במצב הפיסי כפי שהוא ("AS IS WHERE IS") והאחריות לבדיקתם, מכל בחינה שהיא, מוטלת על המציע בלבד, על חשבונו ובאחריותו.
11. הנאמן הזמני ו/או החברה ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לכל מצג ו/או התחייבות הנוגעים לחברה, והמציע יישא באחריות הבלעדית בכל הנוגע לעניינים אלה.
12. רכישת הממכר כפופה לאישורו של בית המשפט.
13. למען הסר ספק, יוער כי ככל ומדובר בהצעה לרכישת הציוד אין בכך משום הצעה לציבור לרכוש את מניות החברה, כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, היא אינה מהווה מכרז ולא יחולו עליה דיני המכרזים. כמו כן, אין בהזמנה זו להציע הצעות משום חובה לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.
הנאמן הזמני שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ/התמחרות בכל שלב עם המציעים או חלקם, לנהל עם כל אחד מהם מו"מ בנפרד, לבקש הצעות נוספות, הכל על-פי שיקול דעתו של הנאמן הזמני.
14. הזמנה זו אינה יוצרת כל התחייבות או מחויבות של החברה ו/או הנאמן הזמני כלפי המציע.
15. בכל עניין הקשור להגשת הצעות כאמור, יש לפנות לעו"ד אופיר פדר, הנאמן הזמני, בטל' שמספרו: 077-7373737, או בפקס 153-9-8355122 או בדואר אלקטרוני: info@federlaw.co.il
עו"ד אופיר פדר
בתפקידו כנאמן זמני לחברת פאג פתרונות אריזה אקולוגיים בע"מ


*שימו לב כי הצעתכם הזוכה אינה סופית, הודעה על הזכייה הסופית כפופה לאישור ביהמ"ש

המכירה הסתיימה

2 פריטים
אני מעוניין לקבל מבית המכירות משרד עו"ד פדר התראות על מכירות חדשות
מאשר