66 רכבים מהרשות לאכיפה וגבייה והמרכז לגביית קנסות

רשות האכיפה והגבייה - רכבים

16.6.24

מכירה זו מתקיימת על ידי רשות האכיפה והגבייה.

 • מכירת רכבים ברשות האכיפה מתבצעת באמצעות שיטת מכרז והתמחרות. הרכבים המוצעים למכירה מוצגים בקטלוג באתר ובמגרשי הרשות השונים עד לתאריך מועד ההתמחרות , במהלך הפרסום ניתן להגיש הצעות מוקדמות לרכב באתר בידספיריט. הצעה מוקדמת הינה גלויה לעיני כלל המציעים באתר. בתאריך ההתמחרות שיקבע , תיסגר אפשרות הגשת הצעות מוקדמות לרכב באמצעות האתר. במועד שיקבע, תבוצע התמחרות אינטרנטית לכלל הרכבים המוצעים למכירה. בתום ההתמחרות , מערכת המכירות של רשות האכיפה תבצע איסוף נתונים של כלל ההצעות שהוגשו – בהצעות המוקדמות , ובהתמחרות. חברת בידספיריט תעדכן את המציעים הגבוהים בהתמחרות כי הם זוכים מותנים בפריט ועליהם להמתין לאישור זכיה סופי של הרשות.
 • ועדת המכירות של רשות האכיפה תתכנס ביום ראשון או שני לאחר מכן בכדי לקבל החלטות מכירה או אי-מכירה לפריטים , בהתאם למצבם המשפטי בתיקי ההוצאה לפועל. יובהר כי זוכה סופי בפריט רכב הינו המציע בעל ההצעה הגבוהה ביותר לאחר שקלול כל ההצעות שהוגשו, ובלבד שאושר וקיבל הודעת זכיה סופית מרשות האכיפה, בלבד.
 • ההשתתפות הינה בכפוף לתנאי המכירה
 • מכירה זו מתקיימת על ידי רשות האכיפה והגבייה.
 • רשות האכיפה איננה מחויבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא , והיא רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות, להאריך את זמן ההתמחרות של כל אחד מהפריטים המוצעים למכירה, וכן לבטל את הליך ההתמחרות, בכל שלב שהוא והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכירות ברשות האכיפה.
 • ניתן לגשת ולצפות ברכבים במגרשים בהם הם מאוחסנים לפני המכירה, לא ניתן לפתוח ו/או להניע אותם ו/או לבדוק אותם , והם נמכרים AS IS במצבם הנוכחי.
 • במידה ומכירת רכב או מיטלטלין תבוטל מכל סיבה שהיא, פיקדונו של מציע 1 יחולט, דהיינו 10% מהצעתו, וההצעה הזוכה הבאה המחייבת תהיה של מציע מס' 2. ככל שמכירת הרכב למציע מס' 2 תבוטל , יחוייב מציע 2 בתשלום 10% מגובה הצעתו, וההצעה המחייבת החדשה הבאה תהיה של המציע הבא וכך הלאה, עד למכירת הרכב / מיטלטלין או הגעה לגובה הצעה שלא תאושר על ידי הרשות
 • במכירה זו תיתפס מסגרת בגובה 1500 ש"ח אשר תשוחרר לאחר שבועיים מרגע ההרשמה למכירה, באופן אוטומאטי.
 • מיד לאחר שהצעתכם הוגדרה כהצעה המובילה, עליכם להעביר 10% מגובה הצעתכם לחשבון הבנק של רשות האכיפה ( בנק הדואר (09) סניף ראשי (001) מס' חשבון 25775 ) וכן לשלוח אסמכתא המאשרת העברה זו. על המציע המוביל להעביר את תשלום ה- 10% , דהיינו תשלום הפיקדון, תוך 72 שעות מרגע סיום ההתמחרות. מציע שלא יבצע זאת לא יחשב כמציע תקף במכרז ולא תאושר זכייתו הסופית בפריט. לאחר העברת ה-10%, יש להמתין לעדכון מרשות האכיפה לגבי אישור סכום ההצעה או אי אישורה.
 • שימו לב שהצעתכם מחייבת ולא ניתן לבטל זכייה.
 • הליך המכירה מסתיים עם סילוק הפריט מהמחסן. משלב זה ואילך לא ניתן לבטל את מכירת הפריט למעט החלטה שיפוטית/הוראת רשם.
 • מאחר ומדובר ברכבים השייכים לחייבי ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות, מובהר בזאת כי כל עוד לא סולק הפריט פיזית ממגרש הרכבים, ניתן לבטל בכל שלב את מכירת הפריט בכפוף להחלטת וועדת המכירות, רשם ההוצאה לפועל ו/או ערכאות שיפוטיות אחרות. הדבר תקף גם אם בוצעה העברת בעלות לרכב והרכב עדין לא סולק פיזית ממגרש הרכבים.
 • בכל שאלה ניתן לפנות למר דודו כהן מרשות האכיפה והגבייה בדואר האלקטרוני: duduco@eca.gov.il
 • בתום המכירה ישלחו למציעים הגבוהים הודעות על סיכום רכישה בדואר האלקטרוני. שימו לב כי זו הודעה הראשונית בלבד. לאחר קבלת אישור זכייה סופי מרשות האכיפה , ישלחו לזוכים הודעות לנייד+ דואר אלקטרוני, המודיעות על זכייה בפריט והוראות לתשלום יתרת ההצעה. לאחר אישור קבלת התשלום , תשלח לזוכים הודעה נוספת המאשרת את איסוף הפריטים מהמחסן בו נמצא הפריט. את ההנחיות ניתן לראות בנוסף באתר רשות האכיפה והגביה , תחת הנחיות לאיסוף פריט שנרכש במכרז מקוון.
 • עם הזכייה במכירה מתחייב המציע לשלם את כל סכום הזכייה, זאת תוך 48 שעות ממועד קבלת הודעה על "אישור זכייה" מרשות האכיפה והגביה.
 • אין עמלה מוכר במכירה זו, סכום הזכייה הוא הסכום לתשלום, היה והתקבל אישור זכייה.
 • שימו לב - רישיונות הרכבים לא יצורפו.
 • * תשומת ליבכם-רכב המופיע עם "הערת רכב משכון", משמעו שיש להמתין 11 יום נוספים מיום אישור המכירה הסופי ע"י הרשות. הרכב מוצע ע"פ חוק קודם לבעליו במחיר הזכיה, ורק לאחר מכן ניתן לשחררו לזוכה במכרז.
 • ***מובהר בזאת כי לא ניתן יהיה לבצע שינוי בזהות הזוכה ברכב. במידה ומציע מעונין לרשום רכב על שם תו סחר, עליו להגיש הצעה רשומה על שם הזהות המופיעה בתו הסחר, בלבד. פניות לשינוי רישום זהות הרוכש תדחנה על הסף. מכירת רכב תאושר על שם המציע וזהות המציע , בלבד. חוסר התאמה בין זהות הזוכה ברכב לבין מגיש ההצעה יגרום לביטול המכירה ולחילוט פיקדון המציע.
 • מובהר בזאת כי צו העברת הבעלות לרכב והבעלות עצמה במשרד הרישוי תירשם על שם מגיש ההצעה כפי שנרשם במערכת הגשת ההצעות של חברת בידספיריט. על כל מציע לוודא כי השם איתו הוא נרשם במערכת הגשת ההצעות , הוא השם בו עליו הוא מעונין לרשום את הרכב."
 • קבלות מכירה וחשבוניות מס - חשבוניות מס ו/או קבלות קניה יופקו וירשמו ע"ש מגיש ההצעה ולפי השם המופיע במערכת הגשת ההצעות בחברת בידספיריט, בלבד. על כל מציע לוודא כי השם איתו הוא נרשם במערכת הגשת ההצעות , הוא השם בגינו הוא מעונין לקבל מידי רשות האכיפה חשבונית מס ו/או קבלה עבור הקניה.מאחר ומדובר במערכת ממוחשבת , לא יהיה ניתן לשנות חשבונית מס לאחר שהופקה.
 • תהליך המכירה מתועד במלואו לרבות תיעוד פרטי המשתתפים, ולא תהיה למשתתף כלשהו טענה בנושא פגיעה בפרטיות. סעיף זה הינו תנאי הכרחי להשתתפות במכירה ובהרשמתו למכירה המשתתף מאשר זאת.
 • תשומת לבכם כי מציע אשר לא ישלם את דמי הפיקדון על סך 10% מגובה הצעתו בתום ההתמחרות, ו/או לא ישלם את מלוא סכום הזכיה לאחר הכרזתו כזוכה סופי, יחסם מהשתתפות עתידית במכרזי הרשות ויתכן וינקטו נגדו הליכים משפטיים לגביית החוב..
 • לידיעתכם , יתכנו רכבים שבדיעבד יתברר כי הם חייבים בתוספת תשלום מע"מ. מציע זוכה ברכב יחוייב בתשלום מע"מ בנוסף למחיר הזכיה של הרכב, במידה ויתברר בכל שלב במכרז- לפניו , במהלכו או בתום המכרז וההתמחרות, כי הרכב עונה על הקריטריונים הקבועים בחוק. הדבר תקף בין אם צוין במידע לרכב כי מדובר ברכב עם תשלום מע"מ , ובין אם לא.
 • החזר הכספים במידה והיו כאלה יבוצע עד 10 ימים מיום הגשת הפנייה לרשות האכיפה.

למידע נוסף
המכירה הסתיימה

62 פריטים
1 2
1 2
אני מעוניין לקבל מבית המכירות רשות האכיפה והגבייה - רכבים התראות על מכירות חדשות
מאשר
נגישות
menu