7 רכבים ואוטובוס מכונס נכסים

יום חמישי, 4.6.20, 09:30 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' התע"ש 20, כפר סבא

פרטים אודות רכבים אלו, וכן אודות הליך המכר, ניתן לראות באתר https cars.bidspirit.com. קישור ניתן למצוא באתר הח"מ תחת לשונית פרסומים.
1. הצעות לרכישת הרכבים הכוללות את פרטיו האישיים של המציע (שם, ת"ז/ח"פ, מען, טלפון, דוא"ל), יש להגיש למשרד הח"מ עד יום רביעי 03/02/2020 בצירוף ערבון בגובה 10% מסכום ההצעה, בשיק בנקאי לפק' הח"מ/ כרטיס אשראי של המציע (צילום כרטיס אשראי משני צדדיו), והן תהוונה הצעה בלתי חוזרת.
2. ביום חמישי 04/06/2020 בשעה 12:30, תקיים הח"מ התמחרות פרונטאלית ו/או ממוחשבת באינטרנט בין בעלי ההצעות.  
3. מציע שהצעתו תוכרז כזוכה יידרש לחתום על הסכם מכר בנוסח המצוי במשרד הח"מ מיד בסיום ההתמחרות.
ניתן לקבל עותק מהסכם המכר במשרד כונסת הנכסים וכן באתר https cars.bidspirit.com. 
4. מציע שהצעתו תוכרז כזוכה ויחזור בו מהצעתו ו/או לא יחתום על הסכם המכר מכל סיבה שהיא, תהא הח"מ רשאית לחלט את ערבונו כפיצוי מוסכם. 
5. כלי הרכב ימכרו במצבם הנתון AS-IS והאחריות לבדיקת כל הפרטים הנוגעים לכלי הרכב, לרבות מצב כלי הרכב, נתוני מד אוץ, טיב כלי הרכב, מצבם המשפטי, הפיסי, והאחר, מוטלת על המציעים ועליהם בלבד ולא על הח"מ. למציעים מומלץ לגשת פיזית ולראות את הרכבים במגרש האחסנה, ואין לראות בנתונים, תמונות, שמאות, וכל מידע אחר על הרכבים המפורט בהזמנה זו ו/או באתר https cars.bidspirit.com כאסמכתא כלשהיא. 
6. הח"מ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, ושומרת לעצמה את הזכות לקיים תחרות בין המציעים או חלקם ו/או לנהל מו"מ עם כל אחד מהם בנפרד בכל שלב שהוא, להאריך את המועד להגשת ההצעות, למכור רק חלק מכלי הרכב, וכן לבטל את הליך ההתמחרות, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
7. על מכירה זו לא חלים דיני מכרזים או מעין מכרזים. 
8. המכירה כפופה לאישור רשמת ההוצאה לפועל ו/או ביהמ"ש, לפי העניין. 

לפרטים נוספים לגבי כלי הרכב או המכירה ניתן לפנות ל מיכל מ סלונים אגמי בטלפון 09-3733312

להשתתפות במכירה -  כניסה  /  הרשמה

7 פריטים
להשתתפות במכירה -  כניסה  /  הרשמה
אני מעוניין לקבל מבית המכירות משרד עורכי דין סלונים אגמי התראות על מכירות חדשות
מאשר