2 רכבים מכונס נכסים

משרד עורכי דין סלונים אגמי

16.6.24

מוזמנות בזאת הצעות לרכישת הרכבים שלהלן שבכינוס נכסים:

הרכבים מאוחסנים במחסני א.ט. שרותים משפטיים בע"מ-פ"ת טל' 03-9215835/6,

 

פרטים אודות הרכבים וכן אודות הליך המכר, ניתן לראות באתר https cars.bidspirit.com. 

הצעות לרכישת הרכבים הכוללות את פרטיו האישיים של המציע (שם, ת"ז/ח"פ, מען, טלפון, דוא"ל), יש להגיש לסלונים-אגמי משרד עו"ד, בצירוף ערבון בגובה 10% מסכום ההצעה, בשיק בנקאי לפק' עו"ד משה אגמי/ כרטיס אשראי של המציע (צילום כרטיס אשראי משני צדדיו), והן תהוונה הצעה בלתי חוזרת.

ביום שלישי 11/06/2024 בשעה 11:00 תתקיים התמחרות בין בעלי ההצעות. 

מציע שהצעתו תוכרז כזוכה יידרש לחתום על הסכם מכר מיד בסיום ההתמחרות. ניתן לקבל עותק מהסכם המכר אצל סלונים-אגמי משרד עו"ד וכן באתר https cars.bidspirit.com. הסכם המכר אינו ניתן לשינוי.

מציע שהצעתו תוכרז כזוכה ויחזור בו מהצעתו ו/או לא יחתום על הסכם המכר מכל סיבה שהיא, יהא כונס הנכסים רשאי לחלט את ערבונו כפיצוי מוסכם.

כלי הרכב יימכרו במצבם הנתון AS-IS והאחריות לבדיקת כל הפרטים הנוגעים לכלי הרכב, לרבות מצב כלי הרכב, נתוני מד אוץ, טיב כלי הרכב, מצב משפטי, פיסי, ואחר, מוטלת על המציעים ועליהם בלבד ולא על כונס/ת הנכסים ו/או מי ממשרדו ו/או כל אדם אחר. למציעים מומלץ לגשת פיזית ולראות את כלי הרכב במגרשי האחסנה ואין לראות בנתונים, תמונות, שמאות, וכל מידע אחר על כלי הרכב המפורט בהזמנה זו ו/או באתר https cars.bidspirit.com, כאסמכתא כלשהיא.

כונס הנכסים אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, ושומר לעצמו את הזכות לקיים תחרות בין המציעים או חלקם ו/או לנהל מו"מ עם כל אחד מהם בנפרד בכל שלב שהוא, להאריך את המועד להגשת ההצעות וכן לבטל את הליך ההתמחרות, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

על מכירה זו לא חלים דיני מכרזים או מעין מכרזים.

המכירה כפופה לאישור רשמת ההוצאה לפועל ו/או ביהמ"ש, לפי העניין.

 


לפרטים נוספים לגבי כלי הרכב או המכירה ניתן לפנות למשרד כונס הנכסים, טל': 09-3733303 דוא"ל: roni@tslonim.co.il

 

למידע נוסף
המכירה הסתיימה

2 פריטים
אני מעוניין לקבל מבית המכירות משרד עורכי דין סלונים אגמי התראות על מכירות חדשות
מאשר
נגישות
menu