3 רכבים מכונס נכסים

משרד עורכי דין סלונים אגמי

יום ראשון, 21.7.24, 13:30

רכבים 1+3 מאוחסנים במחסני א.ט. שרותים משפטיים בע"מ-פ"ת טל' 03-9215835/6
רכב 2 מאוחסן במחסני סנקאר שירותים לוגיסטיים בע"מ- נשר טל' 04-9909878

הצעות לרכישת הרכבים הכוללות את פרטיו האישיים של המציע
(שם, ת"ז/ח"פ, מען, טלפון, דוא"ל),
יש להגיש לסלונים-אגמי משרד עו"ד,
בצירוף ערבון בגובה 10% מסכום ההצעה,
בשיק בנקאי לפק' עו"ד משה אגמי/ כרטיס אשראי של המציע
(צילום כרטיס אשראי משני צדדיו), והן תהוונה הצעה בלתי חוזרת.
ביום ראשון 21/07/2024 בשעה 13:30 תתקיים התמחרות בין בעלי ההצעות.
מציע שהצעתו תוכרז כזוכה יידרש לחתום על הסכם מכר מיד בסיום ההתמחרות.
ניתן לקבל עותק מהסכם המכר אצל סלונים-אגמי משרד עו"ד
וכן באתר https cars.bidspirit.com. הסכם המכר אינו ניתן לשינוי.
מציע שהצעתו תוכרז כזוכה ויחזור בו מהצעתו
ו/או לא יחתום על הסכם המכר מכל סיבה שהיא, יהיו כונסי הנכסים
רשאים לחלט את ערבונו כפיצוי מוסכם.
כלי הרכב יימכרו במצבם הנתון AS-IS
והאחריות לבדיקת כל הפרטים הנוגעים לכלי הרכב, לרבות מצב כלי הרכב,
נתוני מד אוץ, טיב כלי הרכב, מצב משפטי, פיסי,
ואחר, מוטלת על המציעים ועליהם בלבד ולא על כונסי הנכסים
ו/או מי ממשרדם ו/או כל אדם אחר. למציעים מומלץ לגשת פיזית
ולראות את כלי הרכב במגרשי האחסנה ואין לראות בנתונים, תמונות, שמאות,
וכל מידע אחר על כלי הרכב המפורט בהזמנה זו
ו/או באתר https cars.bidspirit.com, כאסמכתא כלשהיא.
כונסי הנכסים אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר
או כל הצעה שהיא, ושומרים לעצמם את הזכות לקיים תחרות
בין המציעים או חלקם
ו/או לנהל מו"מ עם כל אחד מהם בנפרד בכל שלב שהוא,
להאריך את המועד להגשת ההצעות
וכן לבטל את הליך ההתמחרות, הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.
על מכירה זו לא חלים דיני מכרזים או מעין מכרזים.
המכירה כפופה לאישור רשמת ההוצאה לפועל ו/או ביהמ"ש, לפי העניין.

לפרטים נוספים לגבי כלי הרכב או המכירה
ניתן לפנות למשרד כונסי הנכסים
טל': 09-3733303
דוא"ל: roni@tslonim.co.il

למידע נוסף
להשתתפות במכירה -  כניסה  /  הרשמה

3 פריטים
אני מעוניין לקבל מבית המכירות משרד עורכי דין סלונים אגמי התראות על מכירות חדשות
מאשר
נגישות
menu