תאריך אחרון להציע הצעות - נכס בירושלים מבא כח
15.9.21

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בנכס

1. הח"מ, בתפקידו כב"כ בעלים, מזמין בזאת הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות המקרקעין בנכס כמפורט להלן (להלן: "הנכס"):

מקום הנכס גוש: שד' הרצל 96 ב' , שכונת בית הכרם, ירושלים

גוש: 30150 חלקה: 208 | תת חלקה: 7 | מספר חדרים: 2 | קומה: 2 | מספר קומות בבניין: 3

2. הזכויות בנכס יימכרו במצבן הנוכחי AS IS. על המציע לבדוק בעצמו, על אחריותו וע"י מומחים מטעמו, את הנכס ואת הזכויות הקיימות ו/או הפוטנציאליות שלו, לרבות בהיבט התכנוני, הפיזי והמשפטי בטרם יגיש הצעתו.

3. ב"כ הבעלים ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל פגם ו/או אי התאמה שקיימים ו/או שיתגלו בזכויות ו/או בנכס ולא יהיו אחראים לתיאור הנכס ו/או מצבו ו/או בקשר לזכויות בו (לרבות עצם קיומן) או בקשר אליו ו/או כל דבר האמור בחוו"ד השמאי שתוצג בפני המתעניינים.

4. לקבלת מסמכי ההצעה וחוו"ד שמאי, יש לפנות באמצעות המייל בלבד לפי כתובות הדוא"ל: lior@shamir-law.com ;

5. שאלות או בירורים או תיאום ביקור בנכס, יש לתאם עם משרד הח"מ (אך ורק באמצעות הדוא"ל), ניתן יהיה לראות את הדירה במועדים הבאים בלבד:

ביום שישי 11.6.2021 בין השעות 10:00 ל-12:00 בלבד;

וביום שישי 18.6.2021 בין השעות 10:00 ל-12:00 בלבד;

6. על המציע לגבש הצעתו באופן עצמאי מבלי שהוא מסתמך על מידע או מצג כלשהו של מנהל העיזבון. הצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב במשרד עו"ד ליאור שמיר (רח' המסגר 42, קומה 5, בית דקר, תל אביב).

7. הצעות כאמור ניתן להמציא למשרדי הח"מ לא יאוחר מיום 15.09.2021 בשעה 12:00. מחיר המינימום לא יפחת מסך של 1,850,000 ₪.

8. את ההצעה יש להגיש באופן של מסירת טופס הצעה, לאחר השלמת פרטי המציע, פרטי ההצעה וסכום התמורה המוצעת, חתומים על ידי המציע כמפורט בטופס ההצעה שיישלח בחוזר לפונים לכתובות המייל שלעיל.

9. להצעה שפרטיה הושלמו והיא חתומה כאמור לעיל, יש לצרף כתנאי להשתתפות, המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונמית של בנק ישראלי בשיעור של 10% משווי ההצעה הכוללת, לפקודת עו"ד ליאור שמיר. המחאה בנקאית/הערבות הבנקאית יופקדו למשמרת בנאמנות בידי הח"מ. כל מציע שיחזור בו מהצעתו לאחר שהגישה, או שלא ישלם את מלוא התמורה במועדה בהתאם להצעתו לאחר שזו אושרה, יחולטו ההמחאה הבנקאית או הערבות הבנקאית שהפקיד. המחאה בנקאית/הערבות הבנקאית האוטונומית יוחזרו למציע במידה והצעתו לא הוכרה כהצעה הזוכה.

10. המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים. הח"מ רשאים לנהל מו"מ עם המציעים ביחד או בנפרד, להפסיק מו"מ בכל שלב, לערוך התמחרות אינטרנטית, טלפונית או אחרת, לדרוש תנאים מוקדמים להשתתפות בהתמחרות ולהציב תנאים בהתמחרות עצמה, להאריך את המועד לקבלת הצעות, לשנות את תנאי ההזמנה, ואין הם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, הכל על פי שיקול דעתם הבלעדי.

11. פרטי הנכס, טופס הצעה וחוו"ד שמאי ניתן לראות באתר חברתBIDSPIRIT בפורטל נדל"ן (תנאי המכירה המפורסמים באתר יחייבו את המציעים).

12. תאריך לגביי ההתמחרות יפורסם בהמשך

13. ניתן להשתתף בהתמחרות באמצעות האינטרנט (במקרה כאמור יחולו ההוראות אשר יועברו למציעים המשתתפים בהתמחרות הממוחשבת).

14. המכירה כפופה לאישור הבעלים, ורק באישורו תימכר הדירה.

15. יובהר כי בכל מקרה בו לא תאושר המכירה, מכל סיבה שהיא, לא תוטל על הח"מ ו/או מי מטעמם כל אחריות לכך (וכל סכום שיוחזר למציע, יוחזר ללא תוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית).


ליאור שמיר, עו"ד - משרד עורכי דין –

רח' המסגר 42 (בית דקר), תל –אביב;

טל.: 03-5332359; פקס.: 03-5332354


לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי כלי הרכב או המכירה ניתן לפנות ל ליאור שמיר, עו"ד מליאור שמיר משרד עורכי דין גישור ונוטריון בטלפון 03-5332359

דירה, 2 חדרים, ירושלים, שד' הרצל 96 ב'

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב ירושלים
שכונה שכונת בית נכרם
כתובת שד' הרצל 96 ב'
מועד אחרון להגשת הצעות יום שבת, 10.7.21, 12:00
גוש 30150
חלקה 208
תת חלקה 7
חדרים 2
קומה 2 מתוך 3

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא