התמחרות איטרנטית - מבנה בתל אביב מכונסת נכסים
4.8.21

הזמנה להציע הצעות לרכישת מבנה ברחוב הכרמל 25 בתל אביב

1. מוזמנות בזאת הצעות לרכישת זכויות בעלות בנכס מקרקעין הידוע כגוש 7466 חלקה 69, ומבנה ברחוב הכרמל 25 (שוק הכרמל) בתל אביב (להלן "המקרקעין").

2. את מסמכי ההזמנה הכוללים את נוסח הסכם המכר, טופס הצעה בלתי חוזרת ומסמכים נוספים ניתן לקבל בפנייה בדואר אלקטרוני ל hacarmel25@rgrosslaw.co.il .

3. ביקור בנכס ייערך על פי תאום מראש.

4. על המציע לנקוב בהצעתו בתמורה בגין המקרקעין במידה והצעתו תתקבל כאמור במסמכי ההזמנה.

5. לכל הצעה יצורף שיק בנקאי בסך 10% מסכום ההצעה. השיק הבנקאי יחולט, אם המציע שהצעתו היא ההצעה הזוכה, יחזור בו או לא יחתום על ההזמנה או לא ימלא את כל תנאיה.

6. הזוכה יישא בכל התשלומים הכרוכים בהעברת הזכויות בנכס.

7. ההצעות תוגשנה, בכתב, במשרדה של כונסת הנכסים, עו"ד רונית גרוס לא יאוחר מיום 15.07.21 בשעה 17.00.

8. המקרקעין יימכרו במצבם כפי שהם (AS IS) ללא כל מצג וללא כל אחריות לגבי תיאורם, מצבם הפיזי , התכנוני או כל אחריות אחרת. על המציע לבדוק בעצמו או באמצעות יועצים מטעמו את המקרקעין, מצבם המשפטי, פיזי ותכנוני, את כל התנאים ואת אפשרויות השימוש והניצול וכן את כל המגבלות והתנאים החלים, לרבות בנושא רישוי, זכויות בניה, תכנון, מיסים, היטלים, אגרות וכו'.

9. הועלו טענות לגבי זכויות דיירות מוגנת בחנויות בנכס. טענות אלו לא בוררו על ידי הח"מ והן מובאות לידיעת המציעים בהתאם להנחיות כב' בית המשפט. בחוות הדעת השמאית הונחה השמאי להעריך את החנויות או מי מהן ב- 2 החלופות.

10. אין בכל מידע אשר נמסר או יימסר על ידי הח"מ ו/או מי מטעמה כדי להוות מצג כלפי המציעים ואין בו כדי להטיל אחריות על הח"מ כלפי המציעים או כלפי כל אדם או גוף.

11. על המכירה אין חלים דיני מכרזים. הח"מ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא ותהא רשאית (אך לא חייבת) לנהל מו"מ עם המציעים ולקיים התמחרות בין המציעים, כולם או חלקם, להאריך את המועד להגשת הצעות וכן לבטל בכל שלב את הליכי המכירה והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.


רונית גרוס, עו"ד, כונסת נכסים

רחוב כנרת 5 , בני ברק, בנין ב.ס.ר 3 קומה 30

טלפון 03-6129075 פקס: 03-6129057 דואר אלקטרוני: hacarmel25@rgrosslaw.co.il


לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי כלי הרכב או המכירה ניתן לפנות ל רונית גרוס, עו"ד מרונית גרוס | משרד עורכי דין בטלפון 036129075

מבנה, תל אביב, רחוב הכרמל 25

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס מבנה
ישוב תל אביב
שכונה שוק הכרמל
כתובת רחוב הכרמל 25
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 25.6.20, 18:00
גוש 7466
חלקה 69

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא