נכס בראשון לציון מכונס נכסים
ללקין וייס ושות' | משרד עורכי דין
15.1.22

- הצעות תתקבלנה עד ליום 15/01/2022.

הצעה תוגש באמצעות טופס ההצעה שנמסר למציע במסמכי ההצעה.

הטופס ימולא וייחתם על ידי המציע וישלח בשני עותקים לשני המיילים המפורטים בלבד.

- כתנאי לקבלת ההצעה, על המציע להעביר למשרדי הח"מ.
צ'ק בנקאי או ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית
בסך 10% מגובה ההצעה בתוספת מע"מ. ההצעה תתקבל
רק אם מולאו התנאים האמורים במלואם.
- ההצעות לא תפחתנה מסך של 6,600,000 ש"ח
(שישה מליון ושש מאות אלף) בתוספת מע"מ.

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
- עו"ד אראל עופרי
טל: 03-6133944
מייל: office@lwlaw.co.il
- עו"ד ארז ללקין
רחוב בר כוכבא 23 בני ברק
טל: 03-5225543
מייל: ofri.law@gmail.com

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי כלי הרכב או המכירה ניתן לפנות ל ארז ללקין עו"ד מללקין וייס ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 03-5225543

זכויות בנכס, ראשון לציון, רחוב הרצל 16

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס זכויות בנכס
ישוב ראשון לציון
כתובת רחוב הרצל 16
מועד אחרון להגשת הצעות יום שבת, 15.1.22, 10:00
גוש 3928
חלקה 71

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא