נכס בהוד השרון מכונסת נכסים
23.6.22

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בעלות
בנכס הממוקם גוש 6657 חלקה 328 (מגרש 13) הוד השרון (להלן "הנכס")
2. שטח החלקה הכולל 503 מ"ר ושטח הנכס שבכינוס 251 מ"ר לערך.
הנכס בהליכי רישום.
3. הנכס יימכר במצבו הנתון As Is וכפי שיהיה ביום מסירת החזקה בו.
האחריות לבדיקת כל פרט מהותי , משפטי, פיזי תכנוני,
הנדסי לרבות כל הנוגע להיתרים ואישורים מהרשויות השונות
וכל פרט אחר הנוגע לנכס מוטלת על המציעים בלבד.
4. הכונסת ו/או מי מטעמה אינה אחראית בשום צורה שהיא
ולא ניתנת אחריות כלשהי באשר למצבו המשפטי, הפיזי,
התכנוני וההנדסי ו/או אחר של הנכס ו/או של הזכויות בו.
5. ניתן לראות את הנכס בתיאום טלפוני מראש עם הכונסת שפרטיה להלן.
6. יבוצעו מספר סיורים למציעים ומתעניינים.
7. מס שבח אם יחול ישולם ע"י המוכר.
מס רכישה ומיסים החלים על רוכש בעסקת מכר ככל שיחולו ישולם ע"י הרוכש.
8. המציע שיזכה יטפל בהעברת הזכויות בנכס על שמ
ו ויישא בכל תשלום ו/או הוצאה הכרוכים בכך במלואם.
9. המציע שיזכה יחתום על הסכם המכר על פי נוסח שיומצא לו ע"י משרד הכונסת.
10. את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה במשרד כונסת הנכסים
בשעות העבודה המקובלות עד ליום חמישי 23 יוני 2022 שעה 16:00
על גבי המעטפה יש לציין "הצעה לרכישת נכס צמוד קרקע בהוד השרון ".
ההצעה תהיה נקובה בשקלים חדשים.
11. מחיר כניסה להתמחרות הינה 3,850,000 מי"ש .
12. להצעה תצורף המחאה בנקאית לפקודת עורכת הדין נינבורג רות
ובסך של 10% מגובה ההצעה.
13. ההצעה שלא תצורף אליה המחאה בנקאית תיפסל.
14. ההמחאה הבנקאית תחוזר למציע שלא זכה בהצעתו
או אם תבוטל ההזמנה להציע הצעות.
15. מציע שהצעתו תתקבל ו/או יחזור בו מהצעתו
ו/או לא יקיים מכל סיבה שהיא את תנאי ההצעה ו/או לא ישלים את הליך המכ,
תחולט ההמחאה הבנקאית שנתן כפיצוי מוסכם מראש
וללא צורך בהוכחת נזק ומבלי לפגוע בזכות ו/או בסעד אחר.
16. מובהר כי על הזמנה זו כמו גם הצעות המציעים לא חלים דיני המכרזים
וכי הכונסים אינם מחויבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר
או כל הצעה שהיא ושמורה להם הזכות לנהל מו"מ עם כל אחד מהמציע/ים
או אם חלקם ו/או לערוך התמחרות בין המציעים או חלקם
ושמורה לה הזכות לבטל הזמנה זו. יודגש כי לבעלי הנכס
קיימת זכות קדימה בהתאם לחוק.
17. הכונסת לא תשלם דמי תיווך.
18. מכירת הנכס כפופה לאישור ביה"ד פתח תקווה תיק 099558/5
19. הזמנה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד
אך היא מופנית לכל מציע /ה או מציעים אפשריים.
20. מענה והבהרות יינתנו עי משרד הח"מ באמצעות
סיורים בנכס יתקיימו בתאריכים:
- 02/06/2022 יום חמישי בין השעות 17:00-19:00
- 16/06/2022 יום חמישי בין השעות 17:00-19:00

דרכי התקשורת המפורטים להלן בשעות העבודה ועד 19:00 בערב
עו"ד נינבורג רות כונסת נכסים
לשם 9 הוד השרון
משרד 097422229
פקס 097439085
מייל: ruthinin@gmail.com
למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי כלי הרכב או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד רותי נינבורג מרות ל. נינבורג | עורכת דין נוטריון ומגשרת בטלפון 09-7422229

נכס צמוד קרקע, הוד השרון, רחוב היובל 56

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס נכס צמוד קרקע
ישוב הוד השרון
כתובת רחוב היובל 56
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 23.6.22, 16:00
גוש 6657
חלקה 328
מגרש 13
גודל 251 מ"ר
הערות שטח החלקה הכולל 503 מ"ר
ושטח הנכס שבכינוס 251 מ"ר לערך

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא