נכסי חברת סייולו מדיה בע"מ, ח.פ 514656453 (בפירוק)("החברה") מנאמן
28.5.23
   הזמנה להציע הצעות
1. הח"מ מזמין את הציבור להציע הצעות לרכישת רכוש השייך לחברת סייולו מדיה בע"מ (בפירוק) ח.פ. 514656453 (להלן: "החברה"). החברה פיתחה מערכת פרסום ורכישת מוצרים פיזיים בזמן אמת בתוך סביבה וירטואלית של משחקים. מדובר במוצר פועל ושמלוא הטכנולוגיה הקשורה בו עומדת למכירה.
2. רכוש החברה כולל את טכנולוגית החברה, מחשבים, מסכי מחשב, מחשבים ניידים, טאבלטים, טלפונים ניידים, ריהוט וכו' (להלן יחדיו: "הממכר"). תינתן עדיפות להצעות לרכישת הממכר כמקשה אחת והצעות שתתייחסנה לחלק מן הממכר תיבחנה לגופן. יודגש, כי חלקו של הממכר מצוי ברשות הנאמן וחלקו מצוי במשרדי החברה.
3. את הממכר הנמצא בידי הנאמן ניתן יהיה לראות במשרדי הנאמן לחברה, עו"ד רונן נאוי, ברחוב מנחם בגין 52 (מגדל סונול), קומה 17, תל אביב (משרד עוה"ד בר – יוסף, נאוי, תורג'מן ושות').
4. לגבי הממכר הנמצא במשרדי החברה ברחוב פרופ' הלל וחנן אופנהיימר 3 (קומה 3 - כניסה מלובי מלון "לאונרדו"), רחובות. בכל מקרה יש ליצור קשר עם משרד הנאמן לצורך תיאום מועד לביקור בנכס. מובהר כי עיקר הרכוש המצוי במשרדי החברה, הינו ציוד משרדי כגון שולחנות, כסאות, כונניות וכיוצ"ב. לשם קבלת רשימת תכולה במשרדי החברה ניתן לפנות למשרד הנאמן.
5. הממכר ימכר וימסר במצבו כפי שהוא (AS-IS) ועל המציע לבדוק אותו בעצמו, על אחריותו ועל חשבונו.
6. אין הח"מ או מי מטעמו יחשב אחראי ו/או מציג מצג כלשהו, ישיר או עקיף, לגבי מצבו המשפטי ו/או הפיזי של הממכר. כל מסמך ו/או חומר שיוצג על ידי הח"מ לא יהווה בשום פנים ואופן מידע ו/או מצג מצד הנאמן ולא יחייב את הנאמן בכל צורה שהיא. על המציע לבדוק בעצמו, על חשבונו ועל אחריותו את הממכר ואת מכלול הזכויות בו, לרבות הזכויות המשפטיות וכן כל נתון אחר הקשור לממכר.
7. הצעות לרכישת הממכר יש להגיש בכתב למשרד הח"מ עד ליום 03/05/2023 בשעה 16:00 בצירוף ערבות בנקאית אוטונומית או שיק בנקאי לפקודת הנאמן - עו"ד רונן נאוי, על סך של 10% מגובה ההצעה, אשר יחולטו במקרה והמציע יחזור בו מהצעתו.  לסכום ההצעה יש להוסיף מס ערך מוסף כדין.
8. המינימום להגשת הצעות 75,000 ש"ח.
9. הנאמן אינו מתחייב למכור את הממכר לבעלי ההצעות הגבוהות ביותר או לקבל הצעה כלשהי והוא יהיה רשאי למכור את הממכר לפי שיקול דעתו ו/או להורות על הליכי מכירה חוזרים ו/או לנהל מו"מ עם המציעים ו/או לערוך תחרות בין מציעים שונים על פי שיקול דעתו הבלעדי ו/או להאריך את המועד להגשת הצעות בלא כל הודעה מוקדמת. מודגש כי המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים.
10. המכירה כפופה לאישור בית המשפט המחוזי בלוד (תיק חדל"ת 7825-11-22).

עו"ד רונן נאוי, נאמן
לחברת סייולו מדיה בע"מ (בפירוק)
רח' מנחם בגין 52, תל אביב 6971045
טל: 03-5762555 פקס: 03-5762556

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי כלי הרכב או המכירה ניתן לפנות ל אביתר בן נעים מבר-יוסף, נאוי, תורג'מן ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 03-5762555

נכסי חברת סייולו מדיה בע"מ, ח.פ 514656453 (בפירוק)("החברה")

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

מחיר פתיחה:
75,000
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

שם המכונה נכסי חברת סייולו מדיה בע"מ, ח.פ 514656453 (בפירוק)("החברה")
הערות רכוש החברה כולל את טכנולוגית החברה, מחשבים, מסכי מחשב, מחשבים ניידים, טאבלטים, טלפונים ניידים, ריהוט וכו' (להלן יחדיו: "הממכר"). תינתן עדיפות להצעות לרכישת הממכר כמקשה אחת והצעות שתתייחסנה לחלק מן הממכר תיבחנה לגופן. יודגש, כי חלקו של הממכר מצוי ברשות הנאמן וחלקו מצוי במשרדי החברה.

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu