תאריך אחרון להציע הצעות - חנות ומחסן בתל אביב יפו מכונס נכסים
7.1.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' התע"ש 20, כפר סבא

1. מוזמנות בזאת הצעות לרכישת זכויות בעלות בנכס הידוע כחנות בשטח רשום של 83. 3 מ"ר ומחסן צמוד עורפי בשטח רשום של 60. 70 מ"ר, בקומת קרקע של בנין בדרך יפו 7 פינת רחוב 443 תל אביב-יפו, גוש 7421 חלקה 6 תת חלקה 9, 11, והכל כמפורט ברישומי לשכת רישום המקרקעין.

2. הנכס יימכר במצבו הנתון פיזית, תכנונית, רישומית ומשפטית (AS IS), והאחריות לבדיקת מצבו כאמור מוטלת על המציעים ועליהם בלבד, ולא על כונסת הנכסים. אין לראות במידע המפורט בהזמנה זו כאסמכתא כלשהי, ובאחריות המציע לברר את כל הפרטים הנוגעים לנכס, לרבות מצב פיזי, תכנוני, רישומי, משפטי, והאחר, וכן את כל אפשרויות הניצול של הנכס, חיובי המסים, היטלים, אגרות וכל הוצאה שתחול בקשר לנכס.  

3. ניתן לבקר בנכס במועדים שלהלן: יום חמישי 26/12/2019, ויום חמישי 02/01/2020, בין השעות 15:00-16:30.  

4. הצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב למשרד כונסת הנכסים, סלונים – אגמי, משרד עורכי דין, רח' התע"ש 20- כפ"ס,

בצרוף שיק בנקאי או ערבות בנקאית בגובה 10% מסכום ההצעה עשוי לפקודת עו"ד תמי סלונים, לא יאוחר מיום שלישי 07/01/2020 

5. כונסת הנכסים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא ותהא רשאית לקיים מו"מ ו/או תחרות בין המציעים או חלקם בכל שלב שהוא, להאריך את המועד להגשת ההצעות, וכן לבטל בכל שלב את הליכי המכירה, והכל לפי שקול דעתה הבלעדי.  

6. מציע שהצעתו תוכרז כזוכה יידרש לחתום במשרד כונסת הנכסים על הסכם מכר שנוסח ע"י כונסת הנכסים, וזאת מיד עם הכרזתו כאמור כזוכה. ניתן לקבל עותק מהסכם המכר במשרד כונסת הנכסים.  

7. מציע שהצעתו תוכרז כזוכה ויחזור בו מהצעתו ו/או לא יחתום על הסכם המכר מיד עם הכרזתו כזוכה מכל סיבה שהיא, יחולט השיק הבנקאי או הערבות הבנקאית שהפקיד כפיצוי מוסכם.  

8. מציע שהצעתו תוכרז כזוכה יישא בכל תשלום הכרוך בהעברת הזכויות בנכס.  

9. על מכירה זו לא חלים דיני מכרזים או מעין מכרזים.  

10. לא ישולמו דמי תיווך.  

11. המכירה כפופה לאישור רשמת ההוצאה לפועל.  

12. לקבלת פרטים ניתן לפנות למשרדנו.  

 

לפרטים נוספים לגבי כלי הרכב או המכירה ניתן לפנות ל רון דריזן, עו"ד מסלונים - אגמי משרד עורכי דין בטלפון 09-3733312

חנות + מחסן צמוד, תל אביב יפו, דרך יפו 7 פינת רחוב 443

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס חנות + מחסן צמוד
ישוב תל אביב יפו
כתובת דרך יפו 7 פינת רחוב 443
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 7.1.20
גוש 7421
חלקה 6
תת חלקה 11, 9
גודל 83.3 מ"ר
הערות חנות בשטח רשום של 83.3 מ"ר ומחסן צמוד עורפי בשטח רשום של 60.70 מ"ר, בקומת קרקע של בנין בדרך יפו 7 פינת רחוב 443 תל אביב-יפו,

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא