תאריך אחרון להצעות - דירה בתל אביב יפו מכונס נכסים
יום רביעי, 17.6.20, 14:00 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' התע"ש 20, כפר סבא

1. מוזמנות בזאת הצעות לרכישת זכויות בעלות בנכס מקרקעין בשטח רשום 62.50 מ"ר, הידוע כדירה מס' 3, הפונה לכיוון מזרח, צפון,

    בקומת קרקע תחתונה (מרתף), בבניין מגורים בן 3 קומות מעל קומת מסד המשמשת למגורים ולמסחר וקומת קרקע תחתונה,

    ברחוב נחמני 28 פינת רחוב אחד העם תל אביב-יפו, גוש 7455 חלקה 4 תת חלקה 2, וכל המוצמד אליה וחלקה ברכוש המשותף,

    הכל כמפורט ברישומי לשכת רישום המקרקעין.

2. הנכס יימכר במצבו הנתון פיזית, תכנונית, רישומית ומשפטית (AS IS), והאחריות לבדיקת מצבו כאמור מוטלת על המציעים ועליהם בלבד, ולא על הח"מ.

    אין לראות במידע המפורט בהזמנה זו כאסמכתא כלשהי, ובאחריות המציע לברר את כל הפרטים הנוגעים לנכס, לרבות מצב פיזי, תכנוני, רישומי,

    משפטי, והאחר, וכן את כל אפשרויות הניצול של הנכס, חיובי המסים, היטלים, אגרות וכל הוצאה שתחול בקשר לנכס.

3. ניתן לבקר בנכס במועדים שלהלן: יום שלישי 02/06/2020 ויום רביעי 10/06/2020; בין השעות 16:30-17:30

4. הצעות לרכישת הנכס, הכוללות את פרטיו האישיים של המציע (שם, ת"ז/ח"פ, מען, טלפון, דוא"ל), יש להגיש למשרד סלונים-אגמי,

    משרד עו"ד ברח' התע"ש 20 חדר 205, כפ"ס, בצרוף שיק בנקאי או ערבות בנקאית בגובה 10% מסכום ההצעה

    עשוי לפקודת כונסת הנכסים- עו"ד תמי סלונים, לא יאוחר מיום חמישי 17/06/2020.

5. הח"מ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא ותהא רשאית לקיים מו"מ ו/או תחרות בין המציעים או חלקם בכל שלב שהוא,

    להאריך את המועד להגשת ההצעות, וכן לבטל בכל שלב את הליכי המכירה, והכל לפי שקול דעתה הבלעדי.

6. מציע שהצעתו תוכרז כזוכה יידרש לחתום במשרד כונסת הנכסים על הסכם מכר שנוסח ע"י כונסת הנכסים, וזאת מיד עם הכרזתו כאמור כזוכה.

    ניתן לקבל עותק מהסכם המכר במשרד כונסת הנכסים.

7. מציע שהצעתו תוכרז כזוכה ויחזור בו מהצעתו ו/או לא יחתום על הסכם המכר מיד עם הכרזתו כזוכה מכל סיבה שהיא,

    יחולט השיק הבנקאי או הערבות הבנקאית שהפקיד כפיצוי מוסכם.

8. מציע שהצעתו תוכרז כזוכה יישא בכל תשלום הכרוך בהעברת הזכויות בנכס.

9. על מכירה זו לא חלים דיני מכרזים או מעין מכרזים.

10. לא ישולמו דמי תיווך.

11. המכירה כפופה לאישור רשמת ההוצאה לפועל.

12. לקבלת פרטים ניתן לפנות למשרדנו 09-3733312

 

- טופס הצעה מצורף להורדה (לינק להורדת טופס ההצעה)


דירה, תל אביב - יפו, רחוב נחמני 28 פינת רחוב אחד העם

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב תל אביב - יפו
כתובת רחוב נחמני 28 פינת רחוב אחד העם
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 17.6.20
גוש 7455
חלקה 4
תת חלקה 2
גודל 62.5 מ"ר
קומה 1 מתוך 3
הערות הצעות לרכישת זכויות בעלות בנכס מקרקעין בשטח רשום 62.50 מ"ר, הידוע כדירה מס' 3, הפונה לכיוון מזרח, צפון, בקומת קרקע תחתונה (מרתף), בבניין מגורים בן 3 קומות מעל קומת מסד המשמשת למגורים ולמסחר וקומת קרקע תחתונה, ברחוב נחמני 28 פינת רחוב אחד העם תל אביב-יפו, גוש 7455 חלקה 4 תת חלקה 2, וכל המוצמד אליה וחלקה ברכוש המשותף, הכל כמפורט ברישומי לשכת רישום המקרקעין.
מסמכים:
חוות דעת שמאי
העתק רישום מפנקס בתים משותפים
הסכם מכר
טופס הרשמה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא